Магистрын сургалтын төлөвлөгөө

Share Button

Бизнесийн сургууль

Олон улсын харилцаа, нийтийн удирдлагын сургууль

Хууль зүйн сургууль

Хэрэглээний шинжлэх ухаан, инженерчлэлийн сургууль

Шинжлэх ухааны сургууль

Завхан сургууль

Орхон сургууль