Төлбөр доктор

Share Button

“МОНГОЛ УЛСЫН ИХ СУРГУУЛИЙН ТӨГСӨЛТИЙН ДАРААХ СУРГУУЛИЙН СУРГАЛТЫН ЖУРАМ”-ын 6.14. Сургалтын төлбөр, тэтгэлэг, ассистантшип (хичээл заах болон судалгааны сэдэвт ажил, төсөлд оролцуулж цалин урамшуулал олгох)

6.14.1 Удирдах зөвлөлөөр батлагдсан тухайн жилийн багц цагийн үнэлгээгээр бодогдох тухайн жилд судласан нийт багц цагийн төлбөрийн нийлбэрийг тухайн жилийн сургалтын төлбөр гэж тооцно.

6.14.2 Суралцагч төлбөрийг улирал, жилээр төлж болох ба энэ тухай бүрэлдэхүүн сургуулийн захиргаатай байгуулах гэрээнд нарийн тусгана.

6.14.3 Суралцагч сурлага, сахилгаар хасагдах болон хүсэлтээрээ чөлөөлөгдөх үед улс, захиалагч байгууллагаас төлсөн зардлыг буцааж төлөх болбол түүнийг суралцагч өөрөө хариуцна.

6.14.4 Суралцагч нь суралцах хугацаандаа сургуулийн дотоод журмын хүрээнд МУИС-ийн номын сан, компьютерийн болон эрдэм шинжилгээний лаборатори, холбогдох судалгаа шинжилгээний багаж хэрэгслийг ашиглах эрхтэй.

6.14.5 Сургуулиас үзүүлэх нэмэлт үйлчилгээтэй холбоотой бүх төрлийн төлбөр, хураамжийн талаарх журмыг МУИС-ийн санхүү, эдийн засгийн албанаас тухайн хичээлийн жил эхлэхээс өмнө гарган мөрдүүлнэ.

6.14.6 Докторантаар хичээл заалгах, магистрантыг хичээл сургалтанд оролцуулах, магистрант, докторантын төлбөрийг хөнгөлөх, тэтгэлэгт хамруулах, профессорын гүйцэтгэж байгаа эрдэм шинжилгээний сэдэвт ажил, төсөлд магистрант докторантыг ажиллуулж судалгааг санхүүжүүлэх чиглэлээр удирдагч багш, профессорын баг/тэнхим, сургууль санаачлагатай ажиллах үүрэг хүлээнэ.

6.14.7 Зохих шалгуур хангасан суралцагч сургалтын төлбөрийн тэтгэлэг, зээлд хамрагдах ба хичээл заах, сургалтанд оролцох, судалгааны төсөлд хамрагдах замаар (ассистантшип) цалинжах боломжийг МУИС тусгай журмаар зохицуулна.

6.14.8 Докторантын диссертац хамгаалахтай холбогдох зардлыг сургалтын төлбөрт оруулахгүй, зөвхөн хамгаалах болсон нөхцөлд диссертацын 12 багц цагийн төлбөрийг төлнө. Энэ нь хамгаалахтай холбоотой зардалд зарцуулагдана.

2016-2017 оны хичээлийн жилийн төлбөрийг үзнэ үү.