Дүрэм журам

Share Button
# Нэр Батлагдсан огноо, тушаал Татах
1 Докторын зэрэг хамгаалуулах зөвлөлийн дүрэм   2010.11.04 БСШУ-ны сайдын тушаал №492 Татах
2 Магистр докторын сургалт эрхлэх нийтлэг журам 2014.09.12 БШУ-ны сайдын тушаал№A/370 Татах
3  МУИС-ийн Сургалтын журам   2015.06.30 Захирлын тушаал №A/203 Татах
4  МУИС-ийн Докторын диссертацийн эх бэлтгэх, хэвлүүлэх, диссертаци, судалгааны үр дүнг хүлээлгэн өгөхөд баримтлах журам     2010.03.16 Захирлын тушаал №176 Татах
5  МУИС-ийн Магистрант докторантын эрдэм шинжилгээ, дадлагын ажлын багц цаг тооцоход баримтлах түр журам  2016.05.04 Захирлын тушаал №A/112 Татах
6  МУИС-ийн Магистрант докторантыг туслахаар ажиллуулах журам  2016.09.09 Захирлын тушаал №A/235 Татах
7 МУИС-ийн Магистр, докторын хөтөлбөрт суралцагч элсүүлэх журам  2017.12.28 Захирлын тушаал №A/410 Татах
8 МУИС-д суралцагч шилжүүлэн суралцуулах журам  2017.12.28 Захирлын тушаал №A/409 Татах
9 МУИС-д Суралцагчдад тэтгэлэг олгох нийтлэг журам  2015.05.06 Захирлын тушаал №A/126 Татах