Магистрын сургалт

Share Button

МУИС-ийн Магистрын хөтөлбөр

Магистрын хөтөлбөрийн зорилго нь онолын мэдлэг, туршилт судалгааны ур чадвар, арга барил, мэргэжлийн болон нийгмийн чадварыг эзэмшсэн, глобаль ертөнцөд өрсөлдөх чадвар бүхий судлаач, мэргэжилтэн бэлтгэн гаргах явдал юм. Магистрын хөтөлбөр нь судлаач болон мэргэжлийн магистр магистр гэсэн хоёр чиглэлтэй байна.

Мэргэжлийн магистр: Мэргэжлийн магистрын хөтөлбөрөөр суралцагч нь магистрын судалгааны ажил бичихгүйгээр мэргэжлийн дадлага хийж тайлан бичиж хамгаалан багц цагаа биелүүлэн төгсөнө.

Судалгааны магистр: Судалгааны магистрын хөтөлбөрөөр суралцагч нь магистрын судалгааны ажил бичиж, эрдэм шинжилгээний багц цагаа биелүүлэн төгсөнө.

Судлаач болон мэргэжлийн магистрын хөтөлбөрийн багц цагийг дараах байдлаар хуваарилна.

 

husnegt